..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดนักเรียนที่ลงวิชาเพิ่มเติมที่2 ( ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน )
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น  
1 36716 จิรภา ห้วยหงษ์ทอง 1/1                    
2 36724 นัทชา เชื้อแก้ว 1/1                    
3 36728 พิชญธิดา จันทร์ภักดี 1/1                    
4 36733 รสิตา รัตนพันธ์ 1/1                    
5 36734 วนัสนันท์ ภู่เนาว์สิงห์ 1/1                    
6 36745 กัญญาณัฐ จอมพงษ์ 1/2                    
7 36746 เขมมิกา นิวงษา 1/2                    
8 36749 จิดาภา สินย่าง 1/2                    
9 36750 ชญานิน มีสมดี 1/2                    
10 36758 ธัญจิรา พุ่มโพธิ์แพน 1/2                    
11 36762 พรีมโรส เยี่ยงยงค์ 1/2                    
12 36769 วรรณภร อามาตมนตรี 1/2                    
13 36787 ปุณยนุช อ่อนละมูล 1/3                    
14 36788 พลอยนภัส บัณฑิตยารักษ์ 1/3                    
15 36792 เพ็ญณพัชร์ คล้ายนัครัญ 1/3                    
16 36793 มณินทร ไปล่โสภณ 1/3                    
17 36798 สิรินทรา แก้วจินดา 1/3                    
18 36847 ญากฤช ชื่นนิยม 1/5                    
19 36850 ฐิตาภา บัดแก้ว 1/5                    
20 36856 แทนฤทัย สีกานิล 1/5                    
21 36858 ธัญญาภัทร สำราญถิ่น 1/5                    
22 36866 ปิยกร สกุลรัตน์ 1/5                    
23 36868 เปมิกา วัชรพงศ์ไพศาล 1/5                    
24 36870 พิช์ชากรณ์ คู่บุญประเสริฐ 1/5                    
25 36871 พิชญาพร เกิดมั่งมี 1/5                    
26 36878 ศรัณย์รัชต์ วิวัฒนาวิไล 1/5                    
27 36883 กนกขวัญ ด้วงละไม้ 1/6                    
28 36885 กรรณิกา มั่นเก็ดวิท 1/6                    
29 36887 กานต์ธีรา ศรีทอง 1/6                    
30 36891 ณัฐชาดา ศรีวงค์วรรณ์ 1/6                    
31 36896 ธัญวรัตน์ พ่วงจีน 1/6                    
32 36902 ปทิตตา พรรณสกุล 1/6                    
33 36904 ปสุตา พุทธานุ 1/6                    
34 36913 วรรณรดา สังขโสภณ 1/6                    
35 36918 อรสินี ตรีชัย 1/6                    
36 36919 ออมบุญ ปัญญาไข 1/6                    
37 36923 กมลชนก พูลสวัสดิ์ 1/7                    
38 36924 กฤษยา แก่นสี 1/7                    
39 36925 กัญญาภัค เต็มดี 1/7                    
40 36927 เกวลิน แซ่โค้ว 1/7                    
41 36928 ชนัญธิดา นิกรวัฒน์ 1/7                    
42 36930 ชัชญานิช รอดย้อย 1/7                    
43 36932 ณัชชา เทียมฉิม 1/7                    
44 36933 ณัชชา คุณประเสริฐ 1/7                    
45 36936 ณัฐณพัชร์ สุภาผล 1/7                    
46 36939 ธรรมสรณ์ วัฒนศิลธรรม 1/7                    
47 36941 ธัธชา หลาวเพ็ชร 1/7                    
48 36944 ผลิดา ภักดีโต 1/7                    
49 36945 พิชญ์ชิชา เปรมวิทยพัชร์ 1/7                    
50 36946 พิชญาภา ป้อมลอย 1/7                    
51 36947 พิมพ์ลภัส ใบไกร 1/7                    
52 36950 ภัคจิรา คงห้วยรอบ 1/7                    
53 36952 มนัสนันท์ บุญธรรม 1/7                    
54 36956 วนัสญา สุดตาลัย 1/7                    
55 36957 วิลาสินี ผดุงพัฒน์ 1/7                    
56 36958 วีนัตตา วงษ์พรหม 1/7                    
57 36959 ศยามล บุญยวง 1/7                    
58 36961 สุจิตรา ผุดผ่อง 1/7                    
59 36963 กัญจนพร ทุ่งหลวง 1/8                    
60 36966 ขนิษฐา เกิดสุข 1/8                    
61 36967 ขวัญจิรา คุ้มเถื่อน 1/8                    
62 36970 จิรวรรณ เภสัชเจริญ 1/8                    
63 36971 จุฑามาศ อุเบกขานนท์ 1/8                    
64 36973 ณัฏฐนิช ศิริวรรณ 1/8                    
65 36979 บุญญาพร บุญเนตร 1/8                    
66 36981 ปภาวดี มีศิริ 1/8                    
67 36982 ปรกฉัตร โพธิ์จันทร์ 1/8                    
68 36983 ปวีณ์ธิดา แสงสว่าง 1/8                    
69 36985 ปิยะดา เทียนสันเทียะ 1/8                    
70 36986 ปุญญาพร ทองบู่ 1/8                    
71 36987 ปุณยาพร แซ่ตั้ง 1/8                    
72 36988 เปรมกมล อรรถลาภี 1/8                    
73 36992 พิชชานันท์ บัวประดิษฐ์ 1/8                    
74 36994 พิมพ์สุภัค สมโสภาพ 1/8                    
75 36995 มนิศรา แก้วมะณี 1/8                    
76 36997 ยิ่งรัก ฉิมพลี 1/8                    
77 36998 สุวารี แจ่มแจ้ง 1/8                    
78 37001 อภิชญา สุขรื่น 1/8                    
79 37004 กาญน์เกล้า รารามนัส 1/9                    
80 37006 จันทมณี ฮ้อกาญจนวงศ์ 1/9                    
81 37007 จิรภิญญา จาระ 1/9                    
82 37008 ชุติกาญจน์ ฉลาดทำ 1/9                    
83 37009 ชุติกาญจน์ สายสำเภา 1/9                    
84 37013 ณัฐณิชา พยุงแก้ว 1/9                    
85 37014 ณัฐทพร ไวยไมตรี 1/9                    
86 37016 ดวงทอง ทองขาว 1/9                    
87 37017 ทิพปภา พรมมิตธิกุล 1/9                    
88 37018 นฤมล ฉอ้อนโฉม 1/9                    
89 37021 ปุณฑริสา หนูสุวรรณ 1/9                    
90 37022 พณณกร สุนทรากุลรักษา 1/9                    
91 37025 พิชามญขุ์ วงศ์สุขชัยกิจ 1/9                    
92 37027 พิมพ์ลภัส จันธสโร 1/9                    
93 37028 เพชรชรา คงสมใจ 1/9                    
94 37030 แพรววนิด แสนหว่าง 1/9                    
95 37033 วริศรา นาคชุ่ม 1/9                    
96 37035 ศศิกาญจน์ นุสติ 1/9                    
97 37037 สุนิษา สุขสมสินธ์ 1/9                    
98 37038 สุนิสา รักงาม 1/9