..:: ระบบ E-Office โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ::..

กลุ่มงาน เลขหนังสือ/เรื่อง
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 06-12-2022  
ที่ คำสั่ง จส. ที่ 361-2565 | เรื่อง : แต่งตั้งประธานคุณครูประจำคณะสี  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 06-12-2022  
ที่ คำสั่ง จส. ที่ 359-2565 | เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ คำสั่ง จส. ที่ 357-2565 | เรื่อง : แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2558/2565 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2557/2565 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษา ระดับประเทศ "NAKHONSAWAN S-M-E Contest" ปีการศึกษา 2565  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2556/2565 | เรื่อง : รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา : TCAS รอบที่ 1 โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2554/2565 | เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาโครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" ที่ มก.  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2553/2565 | เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลง  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2550/2565 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2549/2565 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ออกใบอนุญาตทำงาน  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2548/2565 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ออกใบอนุญาตทำงาน  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2538/2565 | เรื่อง : ขออนุญาตเชิญวิทยากร  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2537/2565 | เรื่อง : ประกาศผลการพิจารณาการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2536/2565 | เรื่อง : การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย และ การแสดงคอนเสริตการกุศล "พี่น้องวงโยฯ ถึงชาวอโยธยา" เพื่อสู้ภัยน้ำท่วม  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2535/2565 | เรื่อง : การจัดรำบวงสรวงในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา การจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก" ประจำปี พ.ศ.2565  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2541/2565 | เรื่อง : ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (MUIC Quiz Day 2023)  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 02-12-2022  
ที่ 2543/2565 | เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "RSU English Language Academic Contests 2023"   
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 01-12-2022  
ที่ 2516/2565 | เรื่อง : ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร บูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse Spetial ภายใต้โครงการ "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนดสมือนจริง"  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 01-12-2022  
ที่ 2517/2565 | เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 13"  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 01-12-2022  
ที่ 2519/2565 | เรื่อง : ขอเชิญคุณครูระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล ภาค 2 (Digital Literacy II)"  
 
 
Untitled Document