..:: ระบบ E-Office โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ::..

กลุ่มงาน เลขหนังสือ/เรื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 17-04-2024  
ที่ 0727/2567 | เรื่อง : ขออนุญาตเข้าจัดกิจกรรม "ติวฟรี พิชิต TCAS by ครูพี่วิน เตรียมโดม 2022"  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 17-04-2024  
ที่ 0716/2567 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "STEM & Robotics Camp" ปีที่ 4 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 17-04-2024  
ที่ 0715/2567 | เรื่อง : ขอเสนอโครงการห้องจำลองการสอบ A-Level TGAT TPAT และเตรียมทหาร 4 เหล่า ด้วยระบบ AI เทคโนโลยีพร้อมทั้งโครงการ AI ROBOTICS & CODING CLASSROOM และโครงการอื่นๆ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 17-04-2024  
ที่ 0713/2567 | เรื่อง : การจัดทำข้อสงวนเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 17-04-2024  
ที่ 0708/2567 | เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำชุดแบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างฉลาดรู้ ตามแนวทางการประเมิน PISA สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 11-04-2024  
ที่ 0722/2567 | เรื่อง : ขอเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 11-04-2024  
ที่ 0719/2567 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กร  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 11-04-2024  
ที่ 0718/2567 | เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี 2567  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 10-04-2024  
ที่ 0713/2567 | เรื่อง : การจัดทำข้อสงวนเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 10-04-2024  
ที่ 0710/2567 | เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 10-04-2024  
ที่ 0702/2567 | เรื่อง : ขอส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองอโยธยา ปี 2566  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 09-04-2024  
ที่ 0703/2567 | เรื่อง : โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2567  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 09-04-2024  
ที่ 0697/2567 | เรื่อง : ขอเข้าสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 09-04-2024  
ที่ 0692/2567 | เรื่อง : โครงการรับครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 05-04-2024  
ที่ 0706/2567 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดวงดนตรี เรื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 05-04-2024  
ที่ 0705/2567 | เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและขออนุญาตให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NYMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ระดับประเทศ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 05-04-2024  
ที่ 0704/2567 | เรื่อง : เน้นย้ำมาตรการการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 05-04-2024  
ที่ 0698/2567 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 05-04-2024  
ที่ 0696/2567 | เรื่อง : การพิจารณายกเลิกงาน คำสั่งหรือข้อสั่งการเดิมที่ไม่จำเป็นแล้วของหน่วยงาน  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 05-04-2024  
ที่ 0689/2567 | เรื่อง : เสนอราคาและรายการตรวจสุขภาพประจำปี  
 
 
Untitled Document