..:: ระบบ E-Office โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ::..

กลุ่มงาน เลขหนังสือ/เรื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 19-07-2024  
ที่ 1565/2567 | เรื่อง : ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการและขอความร่วมมือส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันเขียนโครงการแก้ไขปัญหาสังคม 2024 Leaders Conference in Thailand ภายใต้ห้วข้อ "Cyber Threat and Drug Addict Problem"  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 19-07-2024  
ที่ 1563/2567 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยระดับชาติ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 19-07-2024  
ที่ 1560/2567 | เรื่อง : ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษฯ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 16-07-2024  
ที่ 1553/2567 | เรื่อง : การส่งมอบประกาศนียบัตรรางวัลเหรียญสำหรับผู้ที่ได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 16-07-2024  
ที่ 1549/2567 | เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสื่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 16-07-2024  
ที่ 1545/2567 | เรื่อง : โครงการลูกเสือ เนตรนารีบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2567  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 16-07-2024  
ที่ 1541/2567 | เรื่อง : การอบรมการวาดภาพด้วยพู่กันจีนและการเขียนอักษรจีน  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 16-07-2024  
ที่ 1535/2567 | เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านศิลปกรรมศาสตร์ Sigum Open House 2024 และการประกวดวาดภาพสีสันแห่งบูรพาทัศน์ Dreaming in Colors : Burapha University Edition 2024  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 16-07-2024  
ที่ 1534/2567 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open House 2024 สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 16-07-2024  
ที่ 1538/2567 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีรับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 16-07-2024  
ที่ 1528/2567 | เรื่อง : การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 16-07-2024  
ที่ 1526/2567 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียติถวายพระพรชัยมงคลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และพิธีมอบโฉนดที่ดิน โครงการมอบโฉนดที่ดินให้แก่วัด วัดร้าง โบสถ์ มัสยิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 16-07-2024  
ที่ 1525/2567 | เรื่อง : การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 16-07-2024  
ที่ 1524/2567 | เรื่อง : การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (Nispa) ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 15-07-2024  
ที่ 1518/2567 | เรื่อง : การใช้ระบบการเรียนออนไลน์ ด้วย Virtual School Online โดยขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" / "Anywhere Anytime"  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 15-07-2024  
ที่ 1502/2567 | เรื่อง : แบบสอบถามความสนใจศึกษาต่อ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 15-07-2024  
ที่ 1500/2567 | เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน SBAC Digital Painting 2024 ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "เสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกออนไลน์"  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 15-07-2024  
ที่ 1499/2567 | เรื่อง : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 15-07-2024  
ที่ 1498/2567 | เรื่อง : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด SBAC ลูกทุ่ง รักไม่มีที่สิ้นสุด  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 15-07-2024  
ที่ 1518/2567 | เรื่อง : การใช้ระบบการเรียนออนไลน์ ด้วย Virtual School Online โดยขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" / "Anywhere Anytime"  
 
 
Untitled Document