..:: ระบบ E-Office โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ::..

กลุ่มงาน เลขหนังสือ/เรื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 27-03-2023  
ที่ 0712/2566 | เรื่อง : การบริหารชุุมชนนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 27-03-2023  
ที่ 0708/2566 | เรื่อง : รับรองการจ้างครูชาวต่างชาติ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 27-03-2023  
ที่ 0707/2566 | เรื่อง : โครงการรับครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 27-03-2023  
ที่ 0692/2566 | เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 27-03-2023  
ที่ 0691/2566 | เรื่อง : การส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ประจำปีการศึกษา 2565  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0689/2566 | เรื่อง : ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0686/2566 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0675/2566 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาเหรียญที่ระลึกเจ้าพ่อพญาวัง  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0672/2566 | เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรร่วมตีกลองยาว  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0668/2566 | เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0662/2566 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และสื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0661/2566 | เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศึกษาธิการภาค  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0660/2566 | เรื่อง : ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0657/2566 | เรื่อง : การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษา พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” (ระดับเขตพื้นที่)  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0678/2566 | เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0668/2566 | เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0666/2566 | เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมสร้างกิจกรรม Active Learning บน PowerPoint ด้วย ClassPoint 2 พร้อมเคล็ดลับการสร้างสื่อในเวลาจำกัดให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0663/2566 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0658/2566 | เรื่อง : ขออนุญาตรับนักเรียนเพิ่มเติม  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-03-2023  
ที่ 0657/2566 | เรื่อง : การดำเนินงานโครงการทุุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  
 
 
Untitled Document