ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

Login Admin

ค้นหาข้อมูลตามรายชื่อผู้รับเช็ค

 

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)


ที่ ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค หมายเหตุ วันที่ รายละเอียด
1 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 0926000527 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 2023-05-25
2 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานวัดและประเมินผล 2023-05-25
3 ร้านวินัย แอร์ คอน โดยนายนภาดล เอี่ยมพ่อค้า 1280610050 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มสาระฯศิลปะ 2023-05-25
4 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 10473426 จ่ายค่าไปรษณีย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-05-25
5 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 10473427 ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน มี.ค.66 2023-05-25
6 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 10473428 ค่าใช้บริการอินเตอร์ Leased Line งวดที่ 3 เดือน เม.ย.2566 2023-05-25
7 บริษัท อินโนเวชั่น ไอเดียคลีน จำกัด 10486720 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ใน โครงการห้องเรียนพิเศษนานาชาติ งานโครงการห้องเรียนพิเศษนานาชาติ (IP) 2023-05-19
8 ร้านเรือนสวัสดิ์ผ้าม่าน 3 10486721 จ้างเหมาทำความสะอาดซักผ้าม่านของโครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) โครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2023-05-19
9 บริษัท เทียนวัฒนาพริ้นท์ติ้ง จำกัด 10486722 กสิกรไทย 2432282699 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ป้ายแบคดรอปประชาสัมพันธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2023-05-19
10 บริษัท สทรีมวอช (ประเทศไทย) จำกัด 10486723 กรุงเทพ 1784780676 ซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติ งานโภชนาการ 2023-05-19
11 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ 1021128104 ซื้อวัสดุใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม ภายในบริเวณโรงเรียน งานอาคารสถานที่ 2023-05-19
12 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ 1021128104 ซื้อวัสดุใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม ภายในบริเวณโรงเรียน งานอาคารสถานที่ 2023-05-19
13 น.ส.ญาดา สืบจากปล้อง 1010776312 เบิกเงินค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 2023-05-19
14 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 2023-05-19
15 ร้านบ้านครูอิง โดย น.ส.สริฐา ธนุรเวท 8640279276 ซื้อกระเป๋าใส่อุปกรณ์และเครื่องดนตรีไทย กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา (ดนตรีไทย) 2023-05-19
16 ร้านวินัย แอร์ คอน โดยนายนภาดล เอี่ยมพ่อค้า 1280610050 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ งานอนามัยโรงเรียน 2023-05-19
17 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 10473423 ค่าใช้บริการอินเตอร์ Leased Line งวดที่ 1 เดือน ก.พ.2566 2023-05-19
18 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 10473423 ค่าใช้บริการอินเตอร์ Leased Line งวดที่ 2 เดือน มี.ค.2566 2023-05-19
19 บริษัท ลี ทง เอลลีเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 10473422 กสิกรไทย 739-2-21667-1 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร 5 ด้านครูเวรชาย งวดที่ 1 งานอาคารสถานที่ 2023-05-19
20 ร้านเรือนสวัสดิ์ผ้าม่าน 3 10473424 จ้างเหมาซักผ้าม่านห้องพยาบาล งานอนามัยโรงเรียน 2023-05-19
21 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) 10473425 ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ นค-5228 อย งานยานพาหนะ 2023-05-19
22 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) 10473425 ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ 40-0591 อย งานยานพาหนะ 2023-05-19
23 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) 10473425 ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ 40-0561 อย งานยานพาหนะ 2023-05-19
24 น.ส.พรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ 3910203108 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เงินรายได้สถานศึกษา) 2023-05-10
25 น.ส.พรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ 3910203108 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เงินอุดหนุน) 2023-05-10
26 น.ส.จิรินทร์ แสกระโทก 1051182387 ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน งานพัฒนาบุคลากร 2023-05-09
27 น.ส.ณัฎฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ 1080627294 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศสารภีสัมพันธ์ 2023-05-03
28 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง 4880204714 ไข่ต้มไม่แกะเปลือก งานแนะแนว 2023-05-03
29 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง 4880204714 จ้างเหมาดำเนินการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชื้น ม.3 และ ม.6 งานแนะแนว 2023-05-03
30 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง 4880204714 จ้างเหมาต่างหน้า-ทำผมนางรำ จำนวน 4 คน งานแนะแนว 2023-05-03


หน้าแรก ย้อนกลับ ต่อไป หน้าสุดท้าย

Untitled Document