..:: ระบบ E-Office โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ::..

กลุ่มงาน เลขหนังสือ/เรื่อง
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 25-05-2023  
ที่ 1067/2566 | เรื่อง : ขอขอบคุณ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 25-05-2023  
ที่ 1060/2566 | เรื่อง : ขออนุญาตเข้านำเสนอระบบเน็ตเวิร์ค  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 25-05-2023  
ที่ 1058/2566 | เรื่อง : การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 25-05-2023  
ที่ 1054/2566 | เรื่อง : ขออนุญาตใช้สถานที่ออกจำหน่ายร้านหนังสือและของสะสมการ์ตูน 24 - 26 พฤษภาคม 2566  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 25-05-2023  
ที่ 1052/2566 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 25-05-2023  
ที่ 1051/2566 | เรื่อง : เชิญร่วมงาน "รำลึกครบรอบ 11 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง"  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 25-05-2023  
ที่ 1049/2566 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ขออนุญาตใช้สถานที่  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 25-05-2023  
ที่ 1048/2566 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 25-05-2023  
ที่ 1047/2566 | เรื่อง : รับรองรางงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 25-05-2023  
ที่ 1046/2566 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566"  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 24-05-2023  
ที่ คำสั่ง จ.ส. ที่ 131-2566 | เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 24-05-2023  
ที่ 1045/2566 | เรื่อง : ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2566  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 24-05-2023  
ที่ 1044/2566 | เรื่อง : ขอขอบคุณ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 24-05-2023  
ที่ 1038/2566 | เรื่อง : ขอเข้าจััดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 24-05-2023  
ที่ 1037/2566 | เรื่อง : "ประกาศผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับจังหวัด) "  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 22-05-2023  
ที่ 1035/2566 | เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 22-05-2023  
ที่ 1028/2566 | เรื่อง : Invitation letter for French professors to participate in pedagogical training "Innovation and Teaching" on 07th June 2023.  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 22-05-2023  
ที่ 1023/2566 | เรื่อง : รับรองการจ้างครูชาวต่างชาติ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 22-05-2023  
ที่ 1021/2566 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.อย. เกมส์ ประจำปี 2566  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 22-05-2023  
ที่ 1014/2566 | เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน ภายใต้หัวข้อ "ใครไม่ Change Climate Change"  
 
 
Untitled Document