..:: ระบบ E-Office โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ::..

กลุ่มงาน เลขหนังสือ/เรื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1413/2564 | เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ สพม.พระนครศรีอยุธยา     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1412/2564 | เรื่อง ส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1411/2546 | เรื่อง : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1409/2564 | เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ Online หัวข้อ “ค้นหาตัวตน สู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดเพื่อส่วนรวม” เยาวชนสร้างชาติ (NBI – Youth) จังหวัดพระนครศรีอยุธย     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1408/2564 | เรื่อง การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  / ลงวันที่ : 13-09-2021  
ที่ 1407/2564 | เรื่อง ขอความอนุเคราะห์และขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1406/2564 | เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นปีที่ 6 (Short Science Film #6)     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1404/2564 | เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) โดยจัดสอบแบบ Take-Home Examination (สอบที่บ้าน)     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1403/2564 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1401/2564 | เรื่อง : ขอส่งเอกสารการประชุมทางไกลพร้อมเอกสารประกอบการประชุม  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1399/2564 | เรื่อง รับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1389/2564 | เรื่อง : ขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1388/2564 | เรื่อง : ขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1387/2564 | เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิ     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1386/2564 | เรื่อง การตรวจสอบคุณวุฒิ     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-09-2021  
ที่ 1384/2564 | เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิทยากรแกนนำการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  / ลงวันที่ : 13-09-2021  
ที่ 1410/2564 | เรื่อง : ขอเชิญประชุม  
 
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  / ลงวันที่ : 13-09-2021  
ที่ 1405/2564 | เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2563     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  / ลงวันที่ : 13-09-2021  
ที่ 1402/2564 | เรื่อง เรียกเก็บเงินค่าบริการรักษาความปลอดภัย เดือนกันยายน     ไฟล์แนบ  
 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  / ลงวันที่ : 13-09-2021  
ที่ 1400/2564 | เรื่อง : การรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
 
 
Untitled Document