รายละเอียดนักเรียนเพิ่มเติมกลุ่มที่2
 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ครผู้สอน วันที่เรียน คาบที่สอน รายละเอียด
1 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล จันทร์ 5-6 รายละเอียด
2 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล พุธ 5-6 รายละเอียด
3 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน นางสาวภาวิณี รังทอง จันทร์ 5-6 รายละเอียด
4 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน นางสาวภาวิณี รังทอง พุธ 5-6 รายละเอียด
5 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน นางสาวไข่มุข นิ่มตระกูล จันทร์ 5-6 รายละเอียด
6 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน นางสาวไข่มุข นิ่มตระกูล พุธ 5-6 รายละเอียด
7 ก20201 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน น.ส.ณปภา จะรา จันทร์ 5-6 รายละเอียด
8 ก20201 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร พุธ 5-6 รายละเอียด
9 จ20201 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน นางสาวนวพร ไทยประยูร จันทร์ 5-6 รายละเอียด
10 จ20201 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน นางสาวนวพร ไทยประยูร พุธ 5-6 รายละเอียด
11 จ20201 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน นางสาวบงกชมาศ แดงมณี จันทร์ 5-6 รายละเอียด
12 จ20201 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน นางสาวบงกชมาศ แดงมณี พุธ 5-6 รายละเอียด
13 จ20201 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน นางสาวพิมพ์ประไพ หนูจ้อย จันทร์ 5-6 รายละเอียด
14 จ20201 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน นางสาวพิมพ์ประไพ หนูจ้อย พุธ 5-6 รายละเอียด
15 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน นางนุสรา ร่วมเจริญ จันทร์ 5-6 รายละเอียด
16 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน นางนุสรา ร่วมเจริญ พุธ 5-6 รายละเอียด